Algemeen graf

Wat is een algemeen graf?

Een algemeen graf is een graf voor twee tot vier personen. Dit zijn mensen die tijdens hun leven geen band met elkaar hadden en elkaar dus niet kenden. Mensen die niet voor een eigen graf hebben gekozen, worden begraven in een algemeen graf.

Twee of drie kleine monumentjes

U herkent een algemeen graf meestal aan twee of drie kleine monumentjes. Het graf heeft geen grafbedekking. De monumentjes op het graf zijn er geplaatst door familieleden of vrienden van de overleden persoon. Net zoals bij een eigen graf het geval is, biedt een algemeen graf ruimte voor een tekst of wat beplanting. Wel is dit een derde of de helft van het oppervlak van het graf. Een eigen graf biedt op het gehele graf ruimte voor grafbedekking.

Algemeen graf

Copyright: bs-k.nl

Looptijd van tien jaar

Een algemeen graf is een graf met een korte looptijd van maximaal tien jaar. Doorgaans wordt het graf na deze looptijd geruimd zonder kennisgeving. Er zijn voor de nabestaanden geen mogelijkheden om de grafhuur te verlengen. Als de termijn is afgelopen, wordt een algemeen graf geruimd. Als de nabestaanden het wensen, kan het stoffelijk overschot dan in een eigen graf worden herbegraven.

Financieel aantrekkelijk

Een algemeen graf is financieel aantrekkelijk, omdat het goedkoper is dan een eigen graf. Dat is ook logisch, want een algemeen graf wordt voor tien jaar ter beschikking gesteld en is bedoeld voor drie of vier overledenen, terwijl een eigen graf voor minimaal twintig jaar ter beschikking wordt gesteld en is bedoeld voor een of twee personen.

Bent u geholpen met de informatie op deze pagina?
Wij horen graag wat u van onze website vindt.