Uitvaartorganisatie Monuta geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om een opdrachtgever voor de uitvaart van een verzekeringsnemer te vinden. Op basis van recent gepubliceerde cijfers van het CBS kan geconcludeerd worden dat deze ontwikkeling vooral te maken heeft met de toenemende vergrijzing en het steeds grotere aantal eenpersoonshuishoudens.

Sterftecijfers 2018

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overleden er in 2018 ruim 153.000 mensen in Nederland. Dit is een stijging van ongeveer 2% in vergelijking met het aantal sterfgevallen in 2017. De griepepidemie die in het voorjaar van 2018 door het land trok, speelde daarbij een bepalende factor. In de eerste vier maanden van 2018 overleden relatief veel ouderen door de griep. Ruim 50% van alle overledenen in 2018 was 80 jaar of ouder, 30% was tussen de 65 en 80 jaar oud. In Zuid-Holland overleden de meeste mensen, Flevoland kende de minste sterfgevallen. Dit is te verklaren door het hoge inwoneraantal in de provincie Zuid-Holland. In Flevoland wonen bovendien niet alleen minder mensen, de inwoners zijn gemiddeld ook jonger. Er stierven in 2018 iets meer vrouwen (51%) dan mannen (49%). Er wonen ook meer vrouwen dan mannen in Nederland, dat verklaart het verschil van 2%.

Meer eenpersoonshuishoudens

Het is al langer bekend dat ons land vergrijst: er wonen in verhouding meer ouderen dan jongeren in Nederland. In het westen van het land (Noord- en Zuid-Holland) en in de provincie Noord-Brabant wonen de meeste ouderen. Landelijk zijn liefst 360.000 personen inmiddels de 80 gepasseerd. Als gevolg van deze vergrijzing neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Volgens het CBS zal dit aantal in de komende decennia nog verder toenemen.

Wie regelt de uitvaart?

Degene die in samenwerking met de uitvaartverzorger de uitvaart regelt, wordt de opdrachtgever van de uitvaart genoemd. Monuta geeft aan dat het steeds lastiger wordt om voor een overleden alleenstaande oudere een opdrachtgever te vinden. Alleenstaande ouderen zijn vaak eenzame ouderen die na het overlijden van een echtgenoot of een scheiding geen nieuwe contacten meer hebben gelegd. Bovendien hebben deze mensen geen andere nabestaanden meer die de rol van opdrachtgever op zich kunnen nemen. Het is vaak ook onduidelijk wat de uitvaartwensen van een alleenstaande oudere zijn, omdat deze wensen met niemand besproken zijn.

De uitvaart: begraven of cremeren

Het aantal crematies laat al jaren een stijgende lijn zien. In 2018 koos 65% van de nabestaanden voor een crematie, dat is 1% meer dan in 2017. In Limburg kiezen relatief veel mensen voor een crematie, met 87% ligt het percentage in deze provincie veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in Drenthe (79%) en Utrecht (75%) verkiezen meer mensen een crematie boven een begrafenis. In de provincies Zeeland (46%) en Friesland (44%) wordt er landelijk gezien het vaakst gekozen voor een begrafenis.

Waarom kiezen steeds meer mensen voor een crematie?

Monuta noemt drie oorzaken voor de toenemende populariteit van de crematie ten opzichte van de traditionele begrafenis. Ten eerste werd er vroeger vaak vanwege religieuze redenen voor een begrafenis gekozen. Steeds meer kerken stemmen tegenwoordig in met een crematie, daarnaast heeft de kerk steeds minder gezag vanwege de ontkerkelijking. Daarnaast spelen de kosten een grote rol. Voor een crematie betaalt men eenmalige kosten terwijl men voor een graf onderhoudskosten en kosten voor de grafrechten betaalt. Cremeren is daardoor veel goedkoper dan begraven. Tot slot hoeft men niet meer te begraven om een herdenkingsplaats te realiseren. Er zijn diverse moderne asbestemmingen die deze functie hebben overgenomen.

Aantal uitvaartverzekeringen stabiel

Nederlanders hebben in vergelijking met andere landen meer verzekeringen afgesloten. Ongeveer 70% van de inwoners heeft een uitvaartverzekering afgesloten waarmee de kosten van een uitvaart kunnen worden voldaan. Het aantal uitvaartverzekeringen is al jaren stabiel. De meeste mensen wijzen bij leven al een begunstigde aan voor de verzekering. De begunstigde is vrijwel altijd de partner, een kind of een ander familielid. De begunstigde wordt vrijwel altijd ook de opdrachtgever van de uitvaart. Om ervoor te zorgen dat de uitvaart naar eigen wens verloopt is het aan te raden de persoonlijke uitvaartwensen vast te leggen.

Iedereen heeft recht op een uitvaart

Monuta streeft ernaar iedereen een persoonlijke uitvaart te geven, daarom is het ook belangrijk om bij leven al met iemand over uw uitvaartwensen te praten. Zonder een opdrachtgever is het lastig om een persoonlijke uitvaart samen te stellen en om een uitvaartverzekering uit te keren. Monuta doet veel moeite om een opdrachtgever te vinden en deze zoveel mogelijk te ondersteunen bij het organiseren van de uitvaart. In het uiterste geval neemt de gemeente de rol van opdrachtgever op zich, in de Wet op de Lijkbezorging staat namelijk voorgeschreven dat iedereen recht heeft op een waardige uitvaart. Door het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens zal dit in de toekomst vermoedelijk steeds vaker voorkomen. Monuta roept echter op meer oog te hebben voor (eenzame) ouderen in de maatschappij zodat ook zij een uniek en persoonlijk afscheid kunnen krijgen.

Bron: Monuta.nl