Het kabinet gaat stappen zetten om het gesprek over het naderende levenseinde bij ernstig zieke personen te stimuleren. Zij richt zich daarbij met name op de mensen die niet meer medisch te behandelen zijn en thuis verblijven tot op het moment van sterven. Het betreft een campagne die naast de voorlichting over palliatieve zorg en euthanasie plaats zal vinden.

Praktische tips in de laatste levensfase

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft onlangs een website gelanceerd met praktische tips voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Op deze website is allerhande informatie te vinden over zaken waar men in deze fase mee te maken krijgt. Een belangrijk onderdeel is het bespreken van de laatste wensen met artsen, familie en vrienden.

Campagne geen alternatief voor euthanasie

Minister de Jonge stelt dat deze campagne niet is gestart om mensen met een euthanasiewens op andere gedachten te brengen. Voorlichting over euthanasie en palliatieve sedatie zal complementair aan deze campagne doorgang vinden. Bij deze campagne ligt de focus echter op de tijd die een stervend persoon nog rest. Totdat deze persoon doodgaat is er immers nog tijd om te leven. Het kabinet wil met deze campagne ernstig zieke mensen en hun naasten stimuleren alles uit deze periode te halen en het leven nog zo fijn en draaglijk mogelijk te maken.

Laatste wensen bespreken

Uit recent onderzoek van Monuta bleek al dat men de laatste wensen onvoldoende bespreekt met de directe naasten. Hierdoor blijven zij niet alleen in het ongewisse wanneer het einde daar is, ook de kansen en mogelijkheden in de beperkte periode voor het overlijden worden niet voldoende benut. De website biedt handvatten hoe dit moeilijke gesprek met de naasten gevoerd kan worden, veel mensen hebben immers moeite om die eerste stap te zetten. De laatste wensen moeten echter ook met de (huis)arts besproken worden zodat deze waar nodig medische ondersteuning kan bieden.

Online informatiepunt euthanasie

Op verzoek van D66 komt er deze zomer ook een voorlichtingscampagne over euthanasie. De mogelijkheden en onmogelijkheden rondom actieve levensbeëindiging door een arts blijken bij het grote publiek onvoldoende duidelijk te zijn. Een online informatiepunt met inhoudelijke informatie van de organisatie van huisartsen moet onduidelijkheden weg gaan nemen.

Levenshulp

Op aandringen van de christelijke partijen CDA en de ChristenUnie komt er dit jaar ook meer aandacht voor hulp bij het leven voor ernstig zieken. Deze partijen willen dat de focus verlegt wordt van het helpen om iemand waardig te laten sterven naar het vergroten van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Zij noemen dit levenshulp in plaats van stervenshulp.

Medisch-ethisch bestand in regeerakkoord

Met deze campagne heeft het kabinet Rutte III – een coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie – een wereldwijde primeur. Ook nationaal heeft de campagne nogal wat voeten in de aarde gehad. De coalitiepartijen hebben immers verschillende standpunten wanneer het gaat om gevoelige zaken zoals euthanasie en palliatieve sedatie. In het regeerakkoord is afgesproken de huidige wetgeving omtrent deze medisch-ethische zaken niet te wijzigen. In plaats daarvan wordt er gestimuleerd tot een maatschappelijk debat. Een uitbreiding van het euthanasiebeleid, zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken van actieve levensbeëindiging bij personen met een ‘voltooid leven’, zal een kwestie voor een volgend kabinet worden.

Bron: Overpalliatievezorg.nl